Warunki sprzedaży

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem strony jest Justyna Sarnowska ( zwany dalej: „JustiNAIL-ART” ) prowadząca działalność gospodarczą pod firmą JS Justyna Sarnowska z siedzibą w Kaliskach (83-260), przy ul.Ogrodowej 3a, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP: 957 020 45 37, Regon: 222183945
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze strony www.justinail-art.elms.pl przez Klientów, a w szczególności dokonywania zakupów szkoleń i dokonywania płatnosci na platformie Przelewy24.
 3. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem JustiNAIL-ART, w formie, która umożliwia pozyskiwanie, odtwarzanie i utrwalenie Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient .
 4. Warunkiem złożenia zamówienia jest uprzednie zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu.
 5. Klient może szybko i efektywnie kontaktować się ze Sprzedającym poprzez wiadomości e-mail pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie dzwoniąc pod numer tel: 0048 502 769 500 od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godz. 9.00-19.00. Adres do korespondencji: JustiNAIL-ART ul. Ogrodowa 3a, 83-260 Kaliska                                                                                          § 2 Definicje
 1. Administrator Danych Osobowych – oznacza Justynę Sarnowską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą JustiNAIL-ART z siedzibą w Kaliskach 83-260, przy ul. Ogrodowej 3a, która decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych Klientów.
 2. Dostawa – oznacza dostarczenie przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Klientowi szkolenia określonego w Zamówieniu, stanowiące wykonanie świadczenia przez Sprzedawcę na podstawie zaakceptowania regulaminu
 3. Dostawca – platfora internetową www.justinail-art.elms.pl
 4. Klient – oznacza Konsumenta lub Przedsiębiorcę;
 5. Konsument – oznacza Klienta będącego osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą (w szczególności ze Sprzedawcą) Zamówienia niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
 6. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej ze Sprzedawcą w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną wykonujące działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.);
 7. Sprzedawca – oznacza platformę www.justinail-art.elms.pl oraz firmę JS Justyna Sarnowska  z siedzibą w Kaliskach 83-260, przy ul. Ogrodowej 3a,
 8. Strona Internetowa – strona internetowa, domena strony   www.justinail-art.elms.pl;
 9. Towar lub Produkt – oznacza szkolenie prezentowane na stronie Internetowej, na której Klient może złożyć Zamówienie przez formularz zamówienia tzw. szybką sprzedaż na www.justinail-art.elms.pl
 10. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą przez Sprzedawcę z Klientem, w trybie określonym w niniejszym Regulaminie;
 11. Użytkownik Internetu – osoba przeglądająca treści opublikowane na Stronie Internetowej lub Facebook;
 12. Zamówienie – złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zakupu konkretnych Szkoleń prezentowanych na stronie www.justinail-art.elms.pl, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§ 3 Wymagania techniczne

 1. Przeglądarka powinna mieć włączoną obsługę JavaScript.
 2. W celu skorzystania ze strony Internetowej i dokonania zakupów konieczne jest posiadanie przez Klienta telefonu i aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 3. W trakcie korzystania ze strony w systemie teleinformatycznym Klienta instalowane są niewielkie pliki cookies dla celów poprawnego działania określonych funkcji strony, jeżeli przeglądarka, której używa Klient, na to pozwala.
 4. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Usługobiorca powinien posiadać:

a) Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 4.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 3,
b) Aktywny adres e-mail.

 1. Korzystanie ze strony internetowej następuje za pośrednictwem ogólnodostępnej sieci Internet Facebook
 2. Treść zawieranych umów między Sklepem, a Klientami utrwalana jest i udostępniana Klientom w wersji elektronicznej na zasadach określonych w Regulaminie.

§ 4 Warunki zamównienia 

 1. Klient może założyć zamówienie wyłacznie przez platformę internetową www.justinail-art.elms.pl
 2. Rejestracja Klienta potwierdzana jest przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty e-mail.
 3. Klient po złożeniu zamowienia  może w dowolnym momencie dokonywać zmian podanych przez siebie danych.
 4. Klient nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym.

§ 5 Zamówienie

 1. Informacje znajdujące się na platformie www.justinail-art.elms.pl stanowią oferte w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 2. Zamówienie złożone przez Klienta stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 3. W celu zawarcia Umowy sprzedaży, należy wejść na platforme www.justinail-art.elms.pl, zapoznać sie ze szkoleniami i następnie dokonać zakupu szkolenia przez formularz zamównienia
 4. Klient dokonuje zakupu szkolenia na platformie www.justinail-art.elms.pl i określa formy płatności oraz sposób dostawy. Każdorazowo przed złożeniem Zamówienia podawana jest cena wybranych szkoleń.
 5. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail będącą potwierdzeniem wpłynięcia Zamówienia do JustinailNAIL-ART, potwierdzającą wszystkie istotne elementy. W celu weryfikacji złożonego Zamówienia Klient powinien potwierdzić Zamówienie
 6. Na podstawie otrzymanego potwierdzenia Zamówienia zgodnie z § 5 ust 6, Sprzedawca dokonuje platnosci przez platformę Przelewy24
 7. W przypadku pozytywnej weryfikacji, Klient otrzymuje informację o potwierdzeniu zakupu. Jednocześnie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży szkolenia
 8. Oświadczenie Konsumenta o zawarciu umowy jest skuteczne, jeżeli po otrzymaniu potwierdzenia od Sprzedającego Konsument odznaczy oświadczenie o zawarciu umowy: „Akceptuję warunki regulaminu”.
 9. Realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu przelewu na konto Przelewy24.
 10. Powyższe potwierdzenia i informacje wysyłane są na adres e-mail Klienta podany przy rejestracji.
 11. Jeżeli po złożeniu Zamówienia okaże się, że zamówiony szkolenie jest niedostępne, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany pocztą elektroniczną na podany na adres e-mail lub telefonicznie łącznie z przewidywanym okresem oczekiwania na dostępność szkolenia. W takiej sytuacji Klient może podtrzymać Zamówienie, pomimo dłuższego czasu oczekiwania, anulować Zamówienie 
 12. Klient może anulować złożone Zamówienie u sprzedawcy w każdym czasie do dnia, w którym upływa termin określony w §. 8 ust. 1.

§ 6 Płatności

 1. Wszystkie ceny wyrażone są w złotych polskich, są cenami brutto, płatnik jest zwolniony z płacenia podatku VAT.
 2. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca od chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena wiąże zarówno Klienta, jak i Sprzedawcę.
 3. Do każdego Zamówienia wystawiany jest faktura .
 4. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
 1. przelew online dokonany za pośrednictwem  pomocą platformy Przelewy24

§ 7 Dostawa

 1. Zamówione szkolenia są dostarczane do Klienta za pośrednictwem e-maila po zaksięgowaniu płatności na koncie Przelewy24.
 2. Zakupione szkolenia dostarczane są pod adres e-mail wskazany w formularzu zamówienia.
 3. Koszt dostawy zamówionego Towaru każdorazowo podawany  mailowo Klientowi
 4. Szkolenia wysyłane jest do Klienta na adres e-mail Klienta z informacją potwierdzającą wysłanie szkolenia.
 5. Klient powinien sprawdzić przesyłkę i sprawdzić czy wszystko otwiera się prawidłowo 
 6. Po odbiorze szkolenia Klient ma prawo żądać od Dostawcy ponownego przeslania szkolenia w razie stwierdzenia jego braku w załączniku
 7. Termin dostawy zamówionych Towarów wynosi do 24 godzin do po zakupie i dokonaniu platnosci na Przelewy24. Termin dostawy należy liczyć od momentu potwierdzenia dokonania płatności o ile podczas potwierdzenia Zamówienia nie nastąpią inne ustalenia odnośnie terminu dostawy pomiędzy Sprzedawcą a Klientem lub od momentu zaksięgowania przelewu na koncie Sprzedającego zgodnie z § 5 ust 10.
 8. Sprzedawca dołącza do szkolenia fakturę obejmującą dostarczane pozycje Zamówienia.
 9. W przypadku zwrotu szkolenia ze wskazanym przez Klienta adresu e-mail, zostanie dokonana kolejna próba przesłania szkolenia. Jeżeli dostawa okaże się niemożliwa z przyczyn leżących po stronie odbiorcy dokonamy ponownej dostawy zamówionego szkolenia, prosimy i skontaktowanie sie z nami telefonicznie lub mailowo  jesli szkolenie nie dotrze do Klienta do 24h od zakupu

§ 8 Odstąpienie od umowy

Zgodnie z art. 27 ust. 1 1. ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r.) Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w ciągu 14 dni, z wykorzystaniem formularza:

                                                                                        ..........................................................

imię, nazwisko i adres konsumenta                                                        ......................, dn. .....................

                                                                           JustiNAIL-ART

                                                                           ul. Ogrodowa 3a

                                                                           83-260 KALISKA

                                             OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

                                                              ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827)

odstępuję od umowy sprzedaży towaru………………………………. …………………………………………………

……………………………………………....................................…..zawartej dnia ..................................................

za pośrednictwem strony internetowej www.JustiNAIL-ART.elms.pl

                                                                                                    ........................................................

                                                                                                                   podpis konsumenta

i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.:

a) wiadomością e-mail, na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript." style="text-decoration: none;">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
b) w formie pisemnej, na adres JustiNAIL-ART, ul. Ogrodowa 3a, 83-260 Kaliska.

 • Do oświadczenia o odstąpieniu od umowy prosimy o dołączenie formularza zwrotu do pobrania PDF, aczkolwiek nie jest to warunek skuteczności złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.
 • W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsumenowi zostanie usunięty dostęp do szkolenia operacja zostanie potwierdzona mailem na wskazany adres konsumenta 
 • Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 • Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
g) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
j) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 • Przedsiębiorcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w tym paragrafie.

§ 9 Reklamacje

 1. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. W razie stwierdzenia występowania wad rzeczy sprzedanej Sprzedawca ponosi odpowiedzialność określoną w szczególności w przepisach art. 556 i 5561-5563 i następne Kodeksu cywilnego.
 2. Klient dokonuje reklamacji wysyłając zgłoszenie reklamacyjne na reklamowany Towar. Wskazane jest podanie w reklamacji: imienia i nazwiska Klienta lub firmy, nr faktury , opisu i rodzaju wady, żądania Klienta, telefonu kontaktowego.
 3. Klient może wysłać zgłoszenie reklamacyjne w formie elektronicznej na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
 4. Wraz z reklamacją Klient dostarcza kopię faktury co nie jest warunkiem rozpatrzenia reklamacji, ale może przyczynić się do przyspieszenia jej rozpatrzenia.
 5. Sprzedawca zobowiązuje się powiadomić Klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni od daty jej złożenia.

§ 10 Odpowiedzialność Sprzedawcy

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, W przypadku umów zawieranych z Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Przedsiębiorcę.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za: a) szkody będące następstwem wyłącznie podania przez Klienta nieprawdziwych lub niepełnych danych przy rejestracji lub informacji służących do realizacji Umowy sprzedaży, b) szkody wyrządzone Przedsiębiorcom nieumyślnie.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego, nie dłuższego jednak niż 48 h wyłączenia niektórych funkcjonalności strony w celu jej ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji za uprzednim poinformowaniem Klientów o tym fakcie

§ 11 Prawa i obowiązki Klienta

 1. Klient zobowiązany jest do korzystania ze strony internetowej www.justinail-art.elms.pl zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
 2. Klient jest uprawniony do korzystania z zasobów strony www.justinail-art.elms.pl w sposób należyty.  Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji strony w celu prowadzenia przez Klienta działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Sprzedawcy.

§ 12 Polityka prywatności, dane osobowe

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i RODO Sprzedawca jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Klientów gdy jest to konieczne do realizacji umowy, której Klient jest stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie Klienta. W pozostałym zakresie przetwarzanie danych osobowych Klienta wymaga jego zgody. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne.
 2. Ujawnione dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim
 3. Dane osobowe zostaną usunięte na pierwsze żądanie Klienta zgłoszone w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 4. Każdy Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania . Każdy klient po zarejestrowaniu się ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać.
 5. Sprzedawca ma możliwość wysyłania materiałów oraz informacji handlowych w przypadku, gdy Klient sobie tego życzy Sprzedawca niezwłocznie uwzględnia prośby o zaprzestanie wysyłania wskazanych materiałów i informacji handlowych.
 6. Sprzedawca oświadcza, że zobowiązuje się chronić wszelkie informacje ujawnione przez Klientów zgodnie z zasadami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności danych wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa.

§ 13 Prawa autorskie

 1. Sprzedawcy przysługują wyłączne majątkowe i osobiste prawa autorskie do wszelkich materiałów, wzorców, formularzy, logotypów i innych treści zawartych na stronie internetowej www.justinail-art.elms.pl
 2. Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych na Stronie Internetowej www.justinail-art.elms.pl jest dopuszczalne tylko dla celów współpracy ze Sprzedawcą. Kopiowanie, przekazywanie oraz udostępnianie odpłatnie lub nieodpłatnie osobom trzecim treści znajdujących się na stronach Sklepu Internetowego jest zabronione.
 3. W odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów udostępnionych Klientowi lub Użytkownikowi Internetu na Stronie Internetowej www.justinail-art.elms.pl nie jest dopuszczalne wykorzystanie ich w celu prowadzenia przez Klienta lub Użytkownika Internetu działalności konkurencyjnej wobec Sprzedawcy.

§ 14 Rozwiązanie umowy

(nie dotyczy Zamówień/umów sprzedaży)

 1. Klient może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem ww. Umowy oraz postanowień poniżej.
 2. Klient, który dokonał rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez zgłoszenie żądania usunięcia Konta Sprzedawcy, przy czym rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 14 dni.
 3. Sprzedawca, chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poinformuje Klienta na adres e-mail podany przez Klienta podczas rejestracji.
 4. Sprzedawca ma prawo i może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z terminem wypowiedzenia wynoszącym 14 dni, jeśli:

a) cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Strony,
b) działalność Klienta jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
c) otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,
d) uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Klienta o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Klienta,
e) Klient dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
f) Klient w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,
g) podane przez Klienta dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.

 1. Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w ust. 4 pkt 7. należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych (np. postaci bajkowych).

§ 15 Postanowienia końcowe

 1. O każdej zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadomi zarejestrowanych Klientów drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.
 2. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827), ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 121), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1422), ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1182) oraz z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych(tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631).
 4. Ewentualne spory między Sprzedawcą a Konsumentem będą rozstrzygane przez właściwe sądy zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 5. Ewentualne spory między Sprzedającym a Przedsiębiorcą, które mogą wyniknąć z niniejszego Regulaminu strony będą starały się rozstrzygnąć polubownie, a jeżeli polubowne rozstrzygnięcie sprawy okaże się niemożliwe, spory rozstrzygane będą przez sądy powszechne miejscowo właściwe ze względu na siedzibę Sprzedającego.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 17 grudnia 2021 roku.